Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata risposta da parte della Commissione europea (PMO) a una domanda intesa ad accertare se un membro del personale dell’UE in pensione sia autorizzato a svolgere un lavoro retribuito mentre percepisce detta pensione