Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mancata informazione al denunciante da parte della Commissione europea della sua valutazione finale di una denuncia concernente presunte violazioni del diritto dell’UE in materia di concorrenza e mancata risposta, da parte della stessa Commissione, alla relativa corrispondenza