Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Az Európai Bizottság mulasztása arra vonatkozóan, hogy tájékoztassa a panaszost az EU versenyjogával kapcsolatos állítólagos jogsértésekre irányuló panasz végleges értékeléséről, valamint hogy megválaszolja a kapcsolódó levelet