Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Izostanak preispitivanja od strane Europske komisije odluke o zahtjevu za javni pristup dokumentima koji se odnose na njemački zakon „NetzDG” u važećim rokovima

Absence de réexamen par la Commission européenne, dans les délais impartis, d’une décision concernant une demande d’accès public aux documents relatifs à la loi allemande «NetzDG».