Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Propust Europske komisije da podnositelja pritužbe obavijesti o svojoj konačnoj ocjeni pritužbe o navodnim povredama prava EU-a o tržišnom natjecanju i da odgovori na povezanu prepisku