Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Mainneachtain an Choimisiúin Eorpaigh an gearánach a chur ar an eolas maidir lena mheasúnú deiridh ar ghearán um sháruithe líomhnaithe de dhlíthe iomaíochta AE agus freagra a thabhairt ar chomhfhreagras bainteach