Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Modalités d’évaluation par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de la candidature d’un candidat dans le cadre d’une procédure de sélection pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine des relations extérieures (EPSO/AD/382/20)