Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan komission laiminlyönti, joka koskee Saksan ”NetzDG”-lakia koskevien asiakirjojen julkisesti saataville antamista koskevasta pyynnöstä tehdyn päätöksen tarkistamista sovellettavissa aikarajoissa

Euroopan komission laiminlyönti, joka koskee Saksan ”NetzDG”-lakia koskevien asiakirjojen julkisesti saataville antamista koskevasta pyynnöstä tehdyn päätöksen tarkistamista sovellettavissa aikarajoissa.