Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan komission tapa käsitellä pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin EU:n rahoittamassa tutkimushankkeessa, joka koskee aivosyövän riskiä ja radiotaajuuksille altistumista lapsuudessa ja nuoruudessa (Mobi-Kids-hanke)