Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) kieltäytyminen antamasta julkisesti saataville Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvien vastaavuuspäätösten valmisteluun liittyvää viestinvaihtoa Euroopan komission kanssa