Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kantelijan toistuviin muistutuksiin saada ajantasaista tietoa Saksaa vastaan tehdyn valtiontukea koskevan valituksen käsittelystä

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.