Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) keeldumine anda üldsusele juurdepääs Euroopa Komisjoniga peetud kirjavahetusele, mis käsitles samaväärsust kinnitavate otsuste ettevalmistamist seoses Ühendkuningriigiga