Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata kirjavahetusele, mis käsitles vabaühenduste tegevustoetuste kaasrahastamise eeskirjade finantspaindlikkust COVID-19 pandeemia kontekstis