Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Parlamendi suutmatus vastata taotlusele läbi vaadata tema otsus mitte lubada kandidaati kahes valikumenetluses järgmisse etappi juhtimiskogemuse puudumise tõttu