Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Falta de respuesta, por parte del Parlamento Europeo, a una reclamación administrativa en la que se alega discriminación de un candidato con discapacidad en un procedimiento interno de selección de personal