Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τηρεί τον ενδιαφερόμενο ενήμερο σχετικά με τον χειρισμό της αναφοράς του για παράβαση κατά του Λουξεμβούργου— EU Pilot 7478/15/EMPL και CHAP(2014)03882

Kaebuse esitajale tema rikkumiskaebuse Luxembourg - CHAP(2014)03882 ja EU Pilot 7478/15/EMPL menetlemise olekust teatamata jätmine Euroopa Komisjoni poolt.