Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χειρίστηκε αίτημα για πρόσβαση του κοινού στην περίληψη ενός έργου που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ και το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό ενός δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πολωνία