Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

­ Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) χειρίστηκε προβλήματα στο πλαίσιο διαδικασίας επιλογής προσωπικού για αντιπροσωπείες της ΕΕ