Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε αίτημα και ανησυχίες σχετικά με τον χειρισμό καταγγελίας επί παραβάσει που αφορούσε την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τη Γερμανία – CHAP(2020)2935