Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε καταγγελία επί παραβάσει που αφορούσε εικαζόμενη παράβαση του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) από την Ιρλανδία