Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ανάκτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κονδυλίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (PARJ), παρά το γεγονός ότι τα κεφάλαια τηρούνταν σε τραπεζικό λογαριασμό

Zpětné získání finančních prostředků nevyužitých v rámci programu, který spadá pod Evropský rozvojový fond a týká se reformy soudnictví v Demokratické republice Kongo (PARJ), Evropskou komisí, a to navzdory zadržení těchto finančních prostředků bankou.