Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει υπ' όψη της τις παρατηρήσεις του ενδιαφερομένου, προτού περατώσει καταγγελία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, επειδή επέτρεψε σε τράπεζα να κατασχέσει ακίνητη ιδιοκτησία

Tas, ka Eiropas Komisija neņēma vērā sūdzības iesniedzēja komentārus, pirms slēdza sūdzību par pārkāpumu, proti, par to, ka Spānija atļāvusi bankai pārdot ieķīlātu īpašumu.