Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Χειρισμός από την Επιτροπή αναφοράς σχετικά με κρατική ενίσχυση για το κτίριο «Elbtower» στο Αμβούργο

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.