Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Εικαζόμενη παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει σε αλληλογραφία σχετικά με την περάτωση αναφοράς κατά της Ισπανίας που αφορούσε παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na korespondenci týkající se uzavření stížnosti na Španělsko týkající se porušení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.