Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Παράλειψη της EPSO να απαντήσει σε αίτημα επανεξέτασης για διαδικασία επιλογής υπαλλήλων της ΕΕ (EPSO/AD/374/19-1)

Neposkytnutí odpovědi ze strany úřadu EPSO na žádost o přezkoumání výběrového řízení na úředníky EU (EPSO/AD/374/19 - 1).