Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ο τρόπος χειρισμού από την αντιπροσωπεία της ΕΕ των ανησυχιών που εκφράστηκαν σε σχέση με την εκτέλεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου

Sposób potraktowania przez delegaturę UE zastrzeżeń podniesionych w trakcie realizacji umowy na świadczenie usług audytorskich.