Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Bewertung der Bewerbung eines Bewerbers durch das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) in einem Auswahlverfahren für Bedienstete in der Funktionsgruppe AD im Bereich Außenbeziehungen (EPSO/AD/382/20)