Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Versäumnis der EU-Delegation in Ghana, Sorge zu tragen, dass ihr externer Auftragnehmer die Berater bezahlt

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.