Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europa-Kommissionens undladelse af at foretage en fornyet gennemgang af en afgørelse om en anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende den tyske "NetzDG"-lov inden for de fastsatte tidsfrister

Europa-Kommissionens undladelse af at foretage en fornyet gennemgang af en afgørelse om en anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende den tyske "NetzDG"-lov inden for de fastsatte tidsfrister.