Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Hvordan Europa-Kommissionen behandlede en anmodning om aktindsigt i forbindelse med et EU-finansieret projekt vedrørende et studie af risikoen for hjernekræft som følge af eksponering for elektromagnetiske bølger i barndommen og ungdommen ("MOBI-KIDS"-projektet)