Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) afslag på at give offentligheden adgang til udvekslinger med Europa-Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af "ækvivalensafgørelser" vedrørende Det Forenede Kongerige