Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Hvordan Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) vurderede en ansøgning fra en ansøger i en udvælgelsesprocedure med henblik på ansættelse af administratorer inden for eksterne forbindelser (EPSO/AD/382/20)