Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europa-Parlamentets undladelse af at besvare en administrativ klage om forskelsbehandling af en handicappet ansøger i en intern personaleudvælgelsesprocedure