Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

EU-delegationen i Ghanas undladelse af at sikre, at dets eksterne kontrahent betaler konsulenterne

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.