Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutí potvrzení Evropskou komisí o přijetí stížnosti na Rakousko týkající se určeného účelu užívání pozemku