Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na obavy vznesené v souvislosti se smlouvou mezi předsedkyní Komise a německou PR společností