Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Липсата на отговор от страна на Европейската комисия на неколкократните напомняния от страна на жалбоподателя за получаване на актуална информация във връзка с жалба за държавна помощ срещу Германия

Neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na opakované upomínky stěžovatele, který žádal o aktuální informace o vyřizování stížnosti na Německo týkající se státní podpory.