Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά
ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Προσλήψεις

Διαδικασία

Οι κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Γραμματεία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή πληρούνται μέσω εσωτερικής μετάταξης ή προαγωγής, μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων από άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της 'Ενωσης ή μέσω πρόσληψης από εφεδρικούς πίνακες που καταρτίζονται ύστερα από ανοικτούς διαγωνισμούς που οργανώνονται από την Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) ή από θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

Οι κενές θέσεις έκτακτου προσωπικού δημοσιεύονται εσωτερικά για την ενθάρρυνση της επαγγελματικής εξέλιξης του υπάρχοντος προσωπικού, ή στον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνήθως ενημερώνει επίσης άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με κενές θέσεις. Για θέσεις που είναι πιο συχνά απαραίτητες στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει ανοικτές προκηρύξεις θέσεων με σκοπό να δημιουργηθεί μια ομάδα υποψηφίων που μπορούν να κληθούν για δοκιμές και συνεντεύξεις όταν προκύψει ανάγκη.

Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει σε μία ή περισσότερες διαδικασίες επιλογής και που ενδιαφέρονται να εργαστούν συγκεκριμένα στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα προσωπικού, διαχείρισης και προϋπολογισμού.

Προκηρύξεις κενών θέσεων

Οι ακόλουθες προκηρύξεις κενών θέσεων είναι αυτήν τη στιγμή ανοιχτές για αίτηση:

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) - Η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) ιδρύθηκε την 26η Ιουλίου 2002. Αποστολή της είναι η οργάνωση ανοικτών διαγωνισμών για την επιλογή υψηλά καταρτισμένου προσωπικού προς πρόσληψη σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η EPSO τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2003.

Υποτροφίες Ασκουμένων

Κανόνες

Ο Διαμεσολαβητής προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης δύο φορές ετησίως, κατά κύριο λόγο σε απόφοιτους πανεπιστημίου ή ισότιμου ιδρύματος. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, ανάλογα με τις ανάγκες του Γραφείου. Ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι ασκούμενοι στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή πρέπει απαραιτήτως να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Για τους ίδιους λόγους, τα έγγραφα που αφορούν αιτήσεις πρακτικής άσκησης διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Ο Διαμεσολαβητής προσφέρει την δυνατότητα πρακτικής άσκησης, δύο φορές ετησίως, πρωτίστως σε απόφοιτους νομικης σχολής. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, ανάλογα με τις ανάγκες του Γραφείου. Ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι ασκούμενοι στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή πρέπει απαραιτήτως να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Για τους ίδιους λόγους, τα έγγραφα που αφορούν αιτήσεις πρακτικής άσκησης διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει