Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Råd, klagomål och undersökningar 2020

Råd, klagomål och undersökningar 2020
20 302 personer fick hjälp
16 892 råd gavs via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats
2 148 nya klagomål hanterades
1 262 förfrågningar om information besvarades av ombudsmannens tjänsteenheter
370 undersökningar inleddes
365 undersökningar inleddes till följd av klagomål
5 undersökningar inleddes på eget initiativ
394 undersökningar avslutades
392 undersökningar till följd av klagomål avslutades
2 undersökningar på eget initiativ avslutades