Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2021

Ämnet för undersökningar som Europeiska ombudsmannen avslutade under 2021

Insyn och ansvarsskyldighet (t.ex. tillgång till information och handlingar)

89

29 %

Servicekultur

80

26 %

Korrekt användning av bedömningsutrymme (bl.a. i överträdelseförfaranden)

56

18 %

Respekt för processuella rättigheter

37

12 %

Respekt för grundläggande rättigheter

34

11 %

Rekrytering

31

10 %

God förvaltning i personalfrågor

27

9 %

Övrigt

12

4 %

Sund ekonomisk förvaltning

11

4 %

Allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande

4

1,3 %

Etik

3

1 %

Visselblåsning

1

0,3 %

Anm: I vissa fall avslutade ombudsmannen undersökningar som gällde två eller fler ämnesområden. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.