Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Tema anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2021

Tema anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2021

 

Transparență și asumare a răspunderii (de exemplu,
accesul la informații și la documente)

89

29 %

Cultura serviciului

80

26 %

Utilizarea corespunzătoare a puterii discreționare (inclusiv
în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor)

56

18 %

Respectarea drepturilor procedurale

37

12 %

Respectarea drepturilor fundamentale

34

11 %

Recrutarea

31

10 %

Buna gestionare a aspectelor legate de personal

27

9 %

Altele

12

4 %

Buna gestiune financiară

11

4 %

Participarea cetățenilor la procesul de decizie al UE

4

1,3 %

Etica

3

1 %

Avertizare în interes public

1

0,3 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care au avut ca obiect mai multe aspecte. De aceea, totalul procentajelor de mai sus depășește 100 %.