Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2020

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2020
20 302 Mensen geholpen
16 892 Via de interactieve gids op de website van de Ombudsman gegeven adviezen
2 148 Nieuwe klachten behandeld
1 262 Verzoeken om informatie die door de diensten van de Ombudsman zijn beantwoord
370 Geopende onderzoeken
365 Onderzoeken geopend op basis van klachten
5 Op eigen initiatief geopende onderzoeken
394 Afgesloten onderzoeken
392 Afgesloten onderzoeken die op basis van klachten waren geopend
2 Afgesloten onderzoeken die op eigen initiatief waren geopend