Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

De door de Europese Ombudsman in 2021 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2021 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

208

Europese Commissie

61,5 %

16

Europese Dienst voor extern optreden

4,7 %

13

Europees Parlement

3,8 %

13

Europees Bureau voor personeelsselectie

3,8 %

11

Europees Grens- en kustwachtagentschap

3,3 %

8

Europees Geneesmiddelenbureau

2,4 %

7

Raad van de Europese Unie

2,1 %

6

Europees Bureau voor fraudebestrijding

1,8 %

34

Andere instellingen of organen van de EU (1)

10,1 %

22

Andere EU-agentschappen (2)

6,5 %

(1) Met inbegrip van de ECB (0,9 %), de EIB (0,9 %), EUIPO (0,9 %) en ESMA (0,9 %).

(2) Met inbegrip van Eismea (1,2 %) en Enisa (0,9 %).