Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2020 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2020 m.
20 302 Europos ombudsmeno pagalba pasinaudoję asmenys
16 892 Ombudsmeno svetainėje naudojant interaktyvųjį vadovą suteiktos konsultacijos
2 148 Nagrinėti nauji skundai
1 262 Ombudsmeno tarnybų atsakymai į prašymus suteikti informacijos
370 Pradėti tyrimai
365 Remiantis skundais pradėti tyrimai
5

Savo iniciatyva pradėti tyrimai
394 Užbaigti tyrimai
392 Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai
2

Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai