Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

2021 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2021 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

Institucijos iniciatyva pasiektas susitarimas, problemos išspręstos, problemos išspręstos iš dalies, institucija priėmė pasiūlymus

170

55,7 %

Netinkamo administravimo nenustatyta

109

35,7 %

Tolesniam tyrimui nebuvo pagrindo

27

8,9 %

Nustatytas netinkamo administravimo atvejis

4

1,3 %

Kita

3

1 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė tyrimus baigė išnagrinėjusi dvi ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 %.