Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2021

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2021

Trédhearcacht/cuntasacht (e.g. rochtain ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid)

89

29 %

Cultúr seirbhíse

80

26 %

Úsáid chuí a bhaint as rogha (lena n-áirítear nósanna imeachta sáraithe)

56

18 %

Urraim ar chearta nós imeachta

37

12 %

Urraim ar chearta bunúsacha

34

11 %

Earcaíocht

31

10 %

Dea-bhainistíocht ar shaincheisteanna pearsanra

27

9 %

Eile

12

4 %

Bainistíocht fhónta airgeadais

11

4 %

Rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht AE

4

1.3 %

Eitic

3

1 %

Sceithireacht

1

0.3 %

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin lenar bhain dhá ábhar nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.