Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Lahendatud asutuses, lahendused olemas, lahendused osaliselt olemas, asutus on ettepaneku heaks kiitnud

170

55,7 %

Haldusomavoli ei tuvastatud

109

35,7 %

Edasine uurimine ei olnud põhjendatud

27

8,9 %

Tuvastati haldusomavoli

4

1,3 %

Muu

3

1 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.