Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο Διαμεσολαβητής;

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες που υποβάλλονται από άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς και οι οποίες αφορούν κρούσματα κακής διοίκησης στα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρούσμα κακοδιοίκησης σημειώνεται όταν ένα θεσμικό όργανο ή οργανισμός δεν ενεργεί σύμφωνα με το νόμο ή τις αρχές περί χρηστής διοίκησης ή προβαίνει σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κακοδιοίκηση συνιστούν μεταξύ άλλων και οι διοικητικές παρατυπίες, η μη δίκαιη μεταχείριση, οι διακρίσεις ή η κατάχρηση εξουσίας, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίων της ΕΕ και τις πολιτικές προμηθειών ή προσλήψεων. Επίσης, κακοδιοίκηση συνιστούν η παράλειψη απάντησης ή η άρνηση ή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν θιγεί από το θέμα ή τα θέματα για τα οποία υποβάλλουν καταγγελία.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διερευνήσει αναφορές εναντίον των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών διοικήσεων στα κράτη-μέλη, ακόμα κι όταν οι αναφορές αυτές άπτονται θεμάτων της ΕΕ. Η αναφορά πρέπει να υποβληθεί εντός διετίας από το χρόνο κατά τον οποίο περιήλθαν στη γνώση του θιγέντος τα γεγονότα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ήδη επικοινωνήσει και να έχει προβεί σε προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος με το αρμόδιο θεσμικό όργανο. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διερευνήσει ζητήματα που υπόκεινται σε δικαστικές διαδικασίες.