Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά
ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Εθνικοί Διαμεσολαβητές

Βέλγιο

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel

Τηλ.:+32 2 289 27 27
Φαξ:+32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen >

Βουλγαρία

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia

Τηλ.:+359 2 81 06 955
Φαξ:+359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Τσεχική Δημοκρατία

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno

Τηλ.:+420 542 542 888
Φαξ:+420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Δανία

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K

Τηλ.:+45 33 13 25 12
Φαξ:+45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Γερμανία

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1 DE-11011 Berlin

Τηλ.:+49 30 227 35257
Φαξ:+49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen >

Εσθονία

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn

Τηλ.:+372 693 8400
Φαξ:+372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Ιρλανδία

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street
IE-Dublin 2

Τηλ.:+353 1 678 5222
Φαξ:+353 1 661 0570
https://www.ombudsman.ie

Ελλάδα

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens

Τηλ.:+30 213 1306 600
Φαξ:+30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Ισπανία

Defensora del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y
Calle Zurbano, 42 ES-28010 Madrid

Τηλ.:+34 91 432 79 00
Φαξ:+34 91 308 11 58
http://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen >

Γαλλία

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris

Τηλ.:+33 1 53 29 22 00
Φαξ:+33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Κροατία

Pučki pravobranitelj
Trg hrvatskih velikana 6
HR-10000 Zagreb

Τηλ.:+385 1 4851 855
Φαξ:+385 1 6431 628
http://www.ombudsman.hr

Ιταλία

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41
IT-00193 Roma

Τηλ.:+39 06 3600 3673
Φαξ:+39 06 3600 4775
http://www.difesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen >

Κύπρος

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House
Diagorou 2 CY-1097 Nicosia

Τηλ.:+357 22 405500
Φαξ:+357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Λεττονία

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga

Τηλ.:+371 67686768
Φαξ:+371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Λιθουανία

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius

Τηλ.:+370 5 266 51 05
Φαξ:+370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Λουξεμβούργο

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg

Τηλ.:+352 26 27 01 01
Φαξ:+352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Ουγγαρία

Alapvető Jogok Biztosa
Nádor u. 22
HU-1051 Budapest

Τηλ.:+36 1 475 7100
Φαξ:+36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Μάλτα

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07

Τηλ.:+356 21 24 79 44
Φαξ:+356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Κάτω Χώρες

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122 NL-2509 AC Den Haag

Τηλ.:+31 70 356 35 63
Φαξ:+31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Αυστρία

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20 AT-1015 Wien

Τηλ.:+43 (1) 515 05-0
Φαξ:+43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen >

Πολωνία

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa

Τηλ.:+48 22 551 77 00
Φαξ:+48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Πορτογαλία

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa

Τηλ.:+351 213 926 600
Φαξ:+351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

Ρουμανία

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1
RO-010146 București

Τηλ.:+40 21 312 71 34
Φαξ:+40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Σλοβενία

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana

Τηλ.:+386 1 475 00 50
Φαξ:+386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Σλοβακία

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto

Τηλ.:+421 2 323 63 705
Φαξ:+421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Φινλανδία

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki

Τηλ.:+358 9 4321
Φαξ:+358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

Φινλανδία

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto

Τηλ.:+358 9 16001
Φαξ:+358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Σουηδία

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm

Τηλ.:+46 8 786 40 00
Φαξ:+46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Ηνωμένο Βασίλειο

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank UK-London SW1P 4QP

Τηλ.:+44 345 015 4033
Φαξ:+44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen >

Νορβηγία

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo

Τηλ.:+47 22 82 85 00
Φαξ:+47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no