Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η απάντηση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
"Kατέβασμα" του εντύπου σε μορφή PNG

Η πανδημία COVID-19 οδήγησε στη λήψη μιας σειράς μέτρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ενώ οι αποφάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό των νοσοκομείων, το κλείσιμο των σχολείων ή την εισαγωγή περιορισμών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ έχει εγκρίνει διάφορα υποστηρικτικά μέτρα για να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν τον ιό.

Λόγω της ταχύτητας των αποφάσεων και της πληθώρας των φορέων της ΕΕ που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, δεν είναι πάντοτε σαφές ποιος είναι αρμόδιος για ποια θέματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αβεβαιότητα στους πολίτες.

Καθήκον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να παρακολουθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και να βοηθά τους πολίτες να κατανοούν ποιος λαμβάνει αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ και με ποιόν τρόπο.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα από τα μέτρα που λαμβάνονται.

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ - ΜΕΛΗ

Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν την κρίση σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Σε επίπεδο ΕΕ, οι υπουργοί των κρατών μελών στο Συμβούλιο αποφασίζουν από κοινού με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών μέτρων. Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται η διάθεση κονδυλίων της ΕΕ για την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Τελευταίες επικαιροποιήσεις από το Συμβούλιο: https://www.consilium.europa.eu/el/topics/covid-19/ 

Η απάντηση της ΕΕ στο ξέσπασμα του κορονοϊού στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου: https://europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συντονίζει την κοινή απάντηση της ΕΕ και στηρίζει τις εθνικές πολιτικές.

Παραδείγματα:

  • προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού
  • ευελιξία του προϋπολογισμού της ΕΕ
  • επαναπατρισμός των πολιτών
  • υποστήριξη της έρευνας

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΩΝ (ECDC)

Παρακολουθεί την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και παρέχει συμβουλές στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

https://europa.eu/!Bg49tT 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ECHA)

Στηρίζει τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία για την αντιμετώπιση της έλλειψης απολυμαντικών.

https://echa.europa.eu/el/covid-19 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (EMA)

Ελέγχει ότι τα εμβόλια και οι θεραπευτικές αγωγές είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και παρέχει στον κλάδο καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των δοκιμών.

https://europa.eu/!Vv97qH 

ΕΥΡΩΠΟΛ

Παρακολουθεί και προειδοποιεί για τη νέα μορφή εγκληματικότητας που εκμεταλλεύεται την κρίση COVID-19.

https://europa.eu/!Mu74th 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤ)

Λαμβάνει μέτρα νομισματικής πολιτικής για τη στήριξη της οικονομίας της ευρωζώνης.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.el.html 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ)

Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις ΜΜΕ.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/